Regulaminy

Regulamin imprezy plenerowej:  

Termin: rok 2020

 Miejsce: Ośrodek Kryspinów

Organizator:  Karczma Rohatyna Sp. z o.o. 

I. Postanowienia Ogólne.

1. Regulamin jest wydany przez spółkę Karczma Rohatyna Sp. z o.o. z siedzibą                                  w Cholerzynie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Krakowie pod numerem KRS:0000380550, Organizatora Imprezy firmowej/plenerowej na rzecz  firmy.

2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza - zwanym dalej „Terenem Imprezy”. Teren Imprezy oznacza wyznaczony fragment terenu w pobliżu Karczmy Rohatyna i zalewu „Na Piaskach” w Cholerzynie.  Każda osoba fizyczna, która uzyskała prawo wstępu na Teren Imprezy jest Uczestnikiem Imprezy i obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu. 

3. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania Uczestników obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z Terenu Imprezy oraz znajdujących się na nim urządzeń i atrakcji, w szczególności:

- trzy place zabaw;

- boisko do siatkówki plażowej,

- przylądek zabawy,

- zorbing,

- buble football,

- gra w tenisa,

- loty balonem na uwięzi,

- narty wodne,

- giga piłkarzyki i inne dmuchańce dla dorosłych

- dmuchane zabawki dla dzieci,

- samochody 4x4/ quady

- ruska bania

- park linowy

- wypożyczalnia rowerków wodnych 

- paintball

-bayer park

- superfly

- przystań żeglarska 

- miejsca postojowe

 

 

II. Zasady organizacyjne i porządkowe

 

1. Impreza ma charakter zamknięty i przeznaczona jest wyłącznie dla osób, które uzyskały prawo wstępu na Imprezę. Uczestnik wchodzi na Imprezę po wcześniejszej rejestracji                      w wyznaczonym punkcie informacyjnym i otrzymaniu identyfikatora Uczestnika (specjalna opaska).

2. Udział w imprezie jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu.

 

3. Uczestnik Imprezy przyjmuje do wiadomości, że na Imprezie przebywa na własne ryzyko                                i odpowiedzialność.

 

4. Osoby niepełnoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność rodziców, opiekunów prawnych lub osób sprawujących nad nimi pieczę. 

 

5. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń pracowników ochrony i przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.

 

6. Korzystanie z urządzeń oraz atrakcji w czasie trwania Imprezy regulują odrębne Regulaminy.

 

7. Na terenie Ośrodka obowiązuje bezwzględny zakaz kąpieli. O zakazie informuje oznakowanie „Zakaz kąpieli”. Brak oznakowania „Zakaz kąpieli” nie oznacza, że w danym miejscu można się kąpać. Zakaz kąpieli obowiązuje także uczestników Imprezy. Osoby kąpiące się wbrew w/w zakazowi czynią to na własną odpowiedzialność !!! 

 

8. Uczestnik Imprezy przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z urządzeń oraz atrakcji odbywa się na jego własne ryzyko i odpowiedzialność.

 

9. Uczestnicy Imprezy podporządkowują się obsłudze urządzeń oraz atrakcji, z których korzystają.   

 

10. Uczestnik imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywa się impreza w stosunku do innych jej uczestników jak i za szkody wyrządzone w mieniu organizatora. 

 

11. Punkt pomocy medycznej na wypadek konieczności udzielenia nagłej pomocy znajduje się na terenie Imprezy i jest wyraźnie oznakowany. 

 

12. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez Organizatora oraz sponsorów w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.                Osoby biorące udział w imprezie wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie                                       i rozpowszechnianie ich wizerunku, zarejestrowanego podczas Imprezy dla celów marketingowych. Zgoda udzielona jest na czas nieokreślony i bez ograniczeń terytorialnych. Zgoda obejmuje również rozpowszechnianie wizerunku przez osoby trzecie w ramach nadawania oraz publicznego odtwarzania  materiałów marketingowych, zdjęć, reportaży, filmów promocyjnych, teledysków, programów telewizyjnych i transmisji audio-wizualnych oraz informacji dotyczących wydarzeń i imprez odbywających się na terenie Ośrodka.

13. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nieprzestrzegania zawartych powyżej postanowień oraz zarządzeń i poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek. 

 

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań. 

 

15. Niniejszy Regulamin jest dostępny: - na stronie internetowej Organizatora, - w punkcie informacyjnym na Terenie Imprezy.

 

16. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się Regulamin Ośrodka, inne regulaminy obowiązujące na terenie Ośrodka przy korzystaniu z oferowanych atrakcji oraz przepisy Ustawy i Kodeksu Cywilnego. 

 

 

17. Regulamin wchodzi w życie od 30.04.2019 r.  i obowiązuje w dniu Imprezy.

REGULAMIN OŚRODKA

1. Ośrodek jest obiektem spółki  Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku „Nad Zalewem” sp. z o.o. z siedzibą w Cholerzynie.
Teren Ośrodka obejmuje część  Zalewu Na Piaskach  położoną w miejscowości Cholerzyn. Dokładny obszar  Ośrodka przedstawia mapa terenu i atrakcji będąca integralną częścią Regulaminu. 

2. Na terenie Ośrodka spółkę reprezentuje kierownik Ośrodka, urzędujący w biurze znajdującym się na terenie Ośrodka w miejscowości Cholerzyn.

3. Ośrodek jest czynny cały rok, w godzinach od 07.00 do 23.00.

4. Do korzystania z Ośrodka uprawnione są osoby posiadające bilet wstępu lub kartę wstępu pod rygorem opuszczania terenu Ośrodka. Osoby przebywające na terenie Ośrodka zobowiązane są na życzenie pracowników Ośrodka i pracowników Ochrony do okazania biletu wstępu.

5. Karta wstępu ważna jest do 30.09.2020 i obejmuje wstęp na obszar zamieszczony w sekcji Cennik na stronie www.kryspinow.com.pl

 6. Dzieci w wieku do lat 15-tu mogą przebywać na terenie Ośrodka wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

7. Przebywający na terenie Ośrodka zobowiązują się do zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób i przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz innych regulaminów obowiązujących na terenie Ośrodka przy korzystaniu z oferowanych atrakcji.

8. Na terenie Ośrodka obowiązuje bezwzględny zakaz kąpieli. O zakazie informuje oznakowanie „Zakaz kąpieli”. Brak oznakowania „Zakaz kąpieli” nie oznacza, że w danym miejscu można się kąpać. Zakaz kąpieli obowiązuje na całym terenie Ośrodka. Osoby kąpiące się wbrew w/w zakazowi czynią to na własną odpowiedzialność !!!

 9. Zasady korzystania z atrakcji i urządzeń określają regulaminy i informacje umieszczone przy poszczególnych urządzeniach.
Z urządzeń korzystać można tylko i wyłącznie za zgodą i w obecności obsługi urządzenia, z wyłączeniem atrakcji i urządzeń oraz stref bezobsługowych. Obsługa urządzenia ma prawo ze względów bezpieczeństwa i w uzasadnionych przypadkach odmówić danej osobie skorzystania z urządzenia lub atrakcji Ośrodka.  

Na terenie Ośrodka czynne są:
Szkoła Żeglarstwa - Navigare Yacht Club - kursy na patent żeglarza, Wakeboard - tory do nart wodnych, 2 nitki z wyciągami,  wypożyczalnia sprzętu wodnego   i rekreacyjnego, boiska do siatkówki plażowej i koszykówki, pole biwakowe, plac zabaw (Przylądek Zabawy), windsurfing,
wodne place zabaw, zorbing, parking

* Uwaga – obiekty te posiadają odrębne, wewnętrzne regulaminy.

10. Używanie jednostek pływających prywatnych na terenie Ośrodka jest zabronione.

11. Zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub bycie pod wpływem innego środka odurzającego. Zabrania się również wnoszenia na teren Ośrodka napojów alkoholowych lub innych środków odurzających.

12. Poza punktami i ogródkami gastronomicznymi obowiązuje zakaz spożywania i sprzedaży alkoholu.

13. Biwakowanie na terenie Ośrodka jest możliwe wyłącznie w wyznaczonym do tego celu polu przy Karczmie Rohatyna.
Za korzystanie z pola biwakowego pobierana jest osobna opłata.

14.  Korzystanie z parkingów, wypożyczalni sprzętu pływającego oraz innych atrakcji  znajdujących się na terenie Ośrodka następuje za osobną opłatą.

 15. Wędkowanie na terenie Ośrodka dozwolone jest jedynie dla członków Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Krakowie, legitymujących się Kartą Wędkarską, legitymacją członkowską  oraz zezwoleniem.  W/w dokumenty  uprawniają wędkarza wraz z osobą towarzyszącą  do bezpłatnego wstępu na teren Ośrodka oraz bezpłatnego wjazdu samochodem. Dokumenty należy każdorazowo okazać  pracownikom Ośrodka podczas wstępu na teren zalewu.

 16. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty pozostawione bez opieki na terenie Ośrodka.

17. Przebywanie psów na terenie Ośrodka dozwolone jest tylko w kagańcu i na smyczy. Zabrania się przebywania psów na obszarze piaszczystych plaż oraz wpuszczania psów do wody w sąsiedztwie piaszczystych plaż. Każdy właściciel odpowiada za swojego psa  na terenie Ośrodka i jest również zobowiązany do posprzątania po nim wszelkich nieczystości.

18. Na terenie Ośrodka zabrania się jeżdżenia  rowerem, motorem, skuterem, samochodem, quadami  oraz innymi pojazdami silnikowymi po piaszczystych plażach i terenach zielonych. Ruch pojazdów dozwolony jest wyłącznie w obrębie wyznaczonych parkingów oraz po drodze wewnętrznej, której zarządcą jest Ośrodek.

19. Prowadzenie działalności handlowej dozwolone jest po uzyskaniu zgody kierownika Ośrodka.

20. Zabrania się osobom korzystającym z Ośrodka:

· wchodzenia do wody wbrew zakazom,

· niszczenia urządzeń i sprzętu Ośrodka,

· zakłócania wypoczynku osób korzystających z Ośrodka,

. popychanie i wrzucanie innych osób do wody,

. głośnego słuchanie muzyki, radia, CD itp.

· skakania do wody z wypożyczanego lub z własnego sprzętu wodnego, brzegu, pomostu i wszelkich konstrukcji,

· zaśmiecania i zanieczyszczania terenu Ośrodka, w tym w szczególności plaży, wody, jak i używania środków chemicznych
  w zbiorniku wodnym,

· używania łodzi motorowych,

· palenia ognisk bez zezwolenia,

· grillowania na plażach piaszczystych,

· wysypywania wypalonego węgla z grillów bezpośrednio na teren Ośrodka, czy do plastikowych pojemników na śmieci,

· wchodzenia na drzewa,

· niszczenia zieleni, drzew i krzewów

 

21. Zarządca terenu dopuszcza czasowe zamykanie Ośrodka lub wyłączenie jego części z  działalności rekreacyjno-wypoczynkowej  ze względu na  planowane imprezy sportowe, imprezy rekreacyjne,  eventy oraz inne wydarzenia.  W dniu Imprezy nie będzie możliwości wejścia i wjazdu na teren Ośrodka lub będzie on możliwy na podstawie odrębnych biletów wstępu.

22. Przed opuszczeniem terenu Ośrodka należy sprzątnąć zajmowane przez siebie miejsce, śmieci wynieść do rozstawionych pojemników na odpady.

23. Osoby niszczące i uszkadzające sprzęt wodny lub urządzenia Ośrodka ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Klienci Ośrodka ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez nie na terenie Ośrodka w stosunku do Ośrodka oraz innych osób korzystających z Ośrodka.

24. Osoby korzystające z Ośrodka oraz jego atrakcji wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie
i rozpowszechnianie ich wizerunku, zarejestrowanego podczas pobytu na terenie Ośrodka dla celów marketingowych. Zgoda udzielona jest na czas nieokreślony i bez ograniczeni terytorialnych. Zgoda obejmuje również rozpowszechnianie wizerunku przez osoby trzecie w ramach nadawania oraz publicznego odtwarzania materiałów marketingowych, zdjęć, reportaży, filmów promocyjnych, teledysków, programów telewizyjnych i transmisji audio-wizualnych oraz informacji dotyczących wydarzeń i imprez odbywających się na terenie Ośrodka.

 25. Parkowanie pojazdów mechanicznych na terenie Ośrodka dozwolone jest jedynie w miejscach wyznaczonych. Zabronione jest parkowania samochodów na plaży oraz w pobliżu wody.

26. Na terenie Ośrodka obowiązują przepisy dotyczące bezpieczeństwa publicznego. Wyspecjalizowane służby państwowe takie jak: policja, straż graniczna oraz żandarmeria wojskowa maja prawo legitymowania i kontroli osób przebywających na terenie Ośrodka.

27. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane z terenu Ośrodka, niezależnie od powiadomienia stosownych organów państwowych. W przypadku usunięcia osoby z terenu Ośrodka z jej winy, nie przysługuje zwrot kosztów biletu.

28. Nad przestrzeganiem postanowień niniejszego regulaminu jak i zasad korzystania z atrakcji o których mowa w ust.7 czuwa Zarządca Ośrodka, jego kierownictwo, personel oraz pracownicy ochrony.

29. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek siły wyższej, sił natury, warunków atmosferycznych, wyłącznej winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności.

30. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za nie zawinione przez siebie przerwy w dostawie prądu, gazu, wody lub innych mediów, jak również za wszelkie niedogodności jakie wynikną z tego tytułu, a których powstanie nie było zależne od działania bądź zaniechania Ośrodka.

31. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za czasowe przerwy w działaniu poszczególnych urządzeń/atrakcji spowodowane przeglądami technicznymi, okresowymi bądź doraźnymi, jak i również innymi niezbędnymi działaniami jakie okażą się konieczne w celu zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego działania urządzeń/atrakcji w Ośrodku.

32. Ośrodek zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie jeżeli uzna to za konieczne lub niezbędne do poprawy obsługi Ośrodka.

33. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2020r.

Nasi partnerzy: